Ks. Rafał Trytek dla Xportalu

Nauka Kościoła

1) Jaki jest pogląd księdza na istnienie limbusa? Czy dusze nieochrzczonych dzieci (które bestialsko zamordowano lub, które urodziły się martwe) mogą zostać zbawione? Czy teoria „anonimowego chrześcijaństwa” jest zgodna z integralną nauką katolicką? Jakie jest księdza zdanie na jej temat?

Istnienie limbusa jest pewną konkluzją teologiczną. Łaska zbawienia jest darmowa i niezasłużona. Dzieci umierające bez chrztu nie mogą otrzymać visio beatifica, czyli widzenia Boga, ale też nie zasługują na potępienie. Dlatego istnieje 3 stan – limbus. Polecam texty na ultramontes.pl”Anonimowe chrześcijaństwo” oznaczało bycie nieświadomym tego faktu chrześcijaninem. To absurdalna teoria. Jeśli czasami człowiek pozostający poza widzialnymi strukturami Kościoła może dostąpić zbawienia, to dlatego, że Bóg może go jakoś oświecić, ale nie oznacza to, że istnieją struktury „anonimowego” chrześcijaństwa, czyli inne poza Kościołem opoki zbawienia.

2) Czy według księdza wolność wyznania – rozumiana jako dowolność wyboru religii – jest samowolą i jako taka powinna zostać potępiona? Czy ekumenizm propagowany przez niektórych hierarchów Kościoła nie nosi znamion indyferentyzmu? Na czym powinien polegać prawdziwy ekumenizm?

Wybór religii nie jest żadnym przyrodzonym prawem. Można tolerować prywatne wyznawanie fałszywych religii, ale one nie mają prawa do publicznej egzystencji. Czasami można tolerować również i publiczny kult fałszywych wiar z ważnych przyczyn, ale to łaska nie prawo.Ekumenizm, tak jak się go rozumie od przeszło czterdziestu lat, jest rezygnacją z dogmatu „poza Kościołem nie ma zbawienia”. Inne fałszywe „religie” są uznawane jako środki zbawienia, co jest uderzeniem w jedynozbawczość katolicyzmu. Jedyny prawdziwy ekumenizm oznacza oczywiście nawrócenie się do Kościoła.

3) Jakie powinno być współczesne stanowisko Kościoła wobec homoseksualizmu? Czy zdanie wyrażone w nowym Katechizmie (którym ks. Dr Rafał Śpiewak na łamach „Tygodnika Rybnickiego” próbuje księdza „okładać”) wyczerpuje dotychczasowe stanowisko Kościoła w tej kwestii?

Kościół ma oczywiście negatywny stosunek do homoseksualizmu, zresztą nawet obecnie moderniści potępiają zjawisko jako takie. Inna sprawa, że następuje rozmycie ostrości potępienia. Śpiewak pisał np:, że większości przypadków homoseksualizm ma niewyjaśnioną genezę, że większość homoseksualistów nie wybiera swego stanu itd. Ponadto nowy „katechizm” mówi dużo o szacunku, współczuciu i delikatności itp… Brakuje w tym wszystkim wyraźnego potępienia homoseksualizmu jako grzechu przeciw naturze. Wydaje się jakby chciano rozmyć tradycyjną naukę moralną o homoseksualizmie. W praktyce modernistyczny Neokościół nie stanowi zapory przeciw sodomii.

4) Wielu teologów posoborowych propaguje teorie, które doprowadzone do konsekwencji wskazują na to, że „piekło jest puste”. Czy Bóg jest bardziej miłosierny niż sprawiedliwy? Czy może jednak tak samo (doskonale) sprawiedliwy jak miłosierny?

Znam te stwierdzenia z autopsji. Mój proboszcz z Rybnika-Chwałowic w rozmowie ze mną twierdził, że może piekło jest puste.Tak naprawdę w Bogu wszystkie Jego cechy są wewnętrznie spójne i nie wykluczają się wzajemnie. Stwierdzenia takie jak „Bóg jest miłością” w ustach x. dr Śpiewaka są karykaturą Bożej miłości. Przypomina to wodolejstwo Pana Premiera i Jego politykę miłości.Bóg kocha swe stworzenie, ale gdy łamie ono Jego prawa musi je ukarać. Sprawiedliwość musi zostać wypełniona, bo inaczej Bóg tolerowałby zło, co jest sprzeczne z Jego świętością. Miłosierdzie Boże polega zaś na tym, że Chrystus nas odkupił i my możemy dopóki żyjemy współpracować z Jego łaską i się zbawić. To zbawienie polega na obmyciu z grzechu, a nie jego zakryciu jak wierzą luteranie.

5) Jakie jest zdanie księdza nt. motu proprio Summorum Pontificum? Czy jest to próba „maskowania modernizmu” czy odejście od błędów liturgicznych, jakie zrodziły się po Vaticanum Secundum?

Nie sądzę, by Benedykt XVI chciał przez Summorum Pontificum „maskować modernizm”, raczej zamierzał cofnąć się do czasów sprzed promulgacji Nowej Mszy, gdzieś w połowę lat sześćdziesiątych. Ale niezależnie od Jego intencji, fakty są takie, że Jego dokument doprowadził do zamieszania wśród tradycjonalistów, których część poszła pod sztandary „konserwatywnego modernizmu”. Nie wydaje się natomiast by Msza Trydencka zyskała wiele. Dokument ma jednak tę zaletę, że jest symbolem upadku wiary w „nową wiosnę Kościoła”. Ponad czterdzieści lat po Vaticanum II mamy katastrofę i x. Ratzinger zdaje sobie z tego sprawę. Ale niestety wciąż próbuje pożenić ogień z wodą, zamiast odważnie potępić błędy, które również on sam swego czasu głosił i przynajmniej po części nadal głosi.

6) Jaki status według księdza mają tzw. kościoły prawosławne? Jaki powinien być stosunek Kościoła Katolickiego do cerkwi? Czy schizma różni się czymś od herezji, czy można być schizmatykiem nie będąc heretykiem?

Teoretycznie jest możliwe by powstała czysta schizma. Coś takiego miało miejsce w trakcie wielkiej schizmy zachodniej, kiedy wielu całkiem ortodoksyjnych katolików uznawało fałszywą osobę jako papieża. Ale z reguły schizma łączy się z herezją i do niej prowadzi, albowiem trzeba uzasadnić swój opór względem papieża jak to uczynili prawosławni i starokatolicy.Kościół nigdy nie uznawał prawosławia za „Kościół siostrzany”, tylko za schizmatycką itd sektę, chociaż ze względu na istnienie pewnej hierarchii wśród nich mówiono czasami o Kościele.

7) W jakim czasie zdaniem księdza wykształciła się najpełniejsza forma Tradycji Katolickiej? I dlaczego uważa ksiądz ją za najpełniejszą?

Tradycja Katolicka to terminus technicus odnoszący się tej części Objawienia , która nie została zawarta w Piśmie Świętym. Są to słowa Pana Jezusa i Apostołów, które „nie zmieściły się” tam, a zostały zapisane np. u Ojców Kościoła, w liturgii itd…

Sede vacante

8) Po Soborze Watykańskim Pierwszym powstały „kościoły starokatolickie” kontestujące ustalenia tego Soboru. Czy nie obawia się ksiądz, że ruch sedewakantystyczny może z czasem przybrać podobną do w/w ruchów formę?

Nie. To niebezpieczeństwo dotyczy raczej Bractwa św. Piusa X, ponieważ ono uznaje obecne władze kościelne jako katolickie i w pełni legalne, a mimo to odrzuca ich przepisy, liturgię i doktrynę, analogicznie jak starokatolicy po Soborze Watykańskim I. Sedewakantyści uznają natomiast, że bunt przecie nowej religii nie jest buntem przeciw prawowitej, autentycznej władzy Kościoła.By nie być gołosłownym- Bractwo już dziś dubluje struktury rzymskie, np: ustanowiło własny trybunał do stwierdzania nieważności małżeństw. Jest to uzurpacja jurysdykcji zwyczajnej o bardzo ciężkim charakterze. Bractwo ukazuje w ten sposób- przynajmniej de facto- swe schizmatyckie ciągoty.

9) Na wyżej wymienionym Soborze (Watykańskim Pierwszym) uchwalono konstytucję Pastor aeternus. Jeden z jej rozdziałów dotyczył „ciągłości prymatu św. Piotra w biskupach Rzymu”. Jak ksiądz uważa – ciągłość ta została przerwana, czy obecny papież nie jest biskupem Rzymu? Kto nim jest?

Ciągłości tej nie należy rozumieć materialistycznie, bo to by oznaczało, że po śmierci każdego papieża ciągłość owa jest przerwana. Prymat św. Piotra musi istnieć przynajmniej potencjalnie, jako możność wyboru następnego papieża. To wystarczy.

10) Co skłania niektórych sedewakantystów do popadania w konklawizm? Czy konklawizm jest herezją? Jak w obecnych czasach „legalnie” wybrać Papieża?

Niektórzy sedewakantyści „wybierają papieża”, bo myślą, że są w stanie to uczynić legalnie i nie widzą wyjścia z obecnej sytuacji. Takie wybory oznaczają przynajmniej de facto schizmę. Jednakże trzeba zaznaczyć, że większość przypadków takich „wyborów” nie ma z sedewakantyzmem jako takim nic wspólnego. Zazwyczaj takie dziwne wspólnoty popadają też w herezje, jak ta z Palmar.Myślę, że do legalnego wyboru wystarczyłaby przynajmniej „materialna” ciągłość, jaką posiadał by przynajmniej 1(słownie JEDEN) rzymski duchowny.

11) Co ksiądz sądzi o tzw. Kościele Palmariańskim? Jakie źródło miało objawienia w Palmar de Troya?

Palmar to z pewnością miejsce fałszywych objawień, jakich po Vaticanum II mieliśmy prawdziwy wysyp. Problem z Palmar, podobnie jak Garabandal oraz San Damiano we Włoszech (miejsce w którym była Anna-Liese Michel, a także wielu xięży Bractwa, jak x. Stehlin) jest ten, że zjawy miały konserwatywne przekazy, co zyskało im przychylność wielu zagubionych po Soborze katolików. Jednakże z biegiem czasu zawsze okazywało się, że te rzekome objawienia prowadziły na manowce, co jest dowodem ich fałszywości.

12) Jak łączyć przynależność do Kościoła Katolickiego, z popieraniem tradycjonalistycznych ruchów jak sedewakantyzm, które w powszechnym mniemaniu znajdują się poza Kościołem? Czy według księdza – jeśli już uświadomimy sobie ich istnienie – to możliwe jest nie popieranie tych ruchów i przynależenie do Kościoła Chrystusowego?

Powszechne mniemanie i prawda to rzeczy zupełnie różne. Sedewakantyści zachowują najczyściej naukę katolicką, taką jaka była ona głoszona przed owym nieszczęsnym Soborem. Np. Bractwo musi modyfikować doktrynę katolicką sprzed soboru, by pasowała ona do ich koncepcji. Sedewakantyści są w Kościele, nie da się tego natomiast z całą pewnością powiedzieć o modernistach, których przynajmniej duża część odrzuca Wiarę.

13) Czy jest ksiądz jedynym duchownym sedewakantystą w Polsce? Ilu jest w Polsce sedewakantystów?

Jestem jedynym – oficjalnie – sedewakantystą/duchownym w Polsce. Nieoficjalnie jest nas dwóch.

Polityka i inne

14) Czy według księdza wiedzy istnieje dalej ruch neogwelficki lub ludzie, którzy postulują restaurację państwa Kościelnego jako rzeczywistego państwa?

Myślę, że wszyscy „sedewakantyści” chcieliby powrotu państwa kościelnego.

15) Czy w przyszłości, jeśli powstałaby prawdziwie prawicowa partia, o charakterze narodowo-konserwatywno-tradycjonalistycznym, to zgodziłby się ksiądz kandydować z jej list w wyborach np. do Sejmu? Czy powstanie takiej partii i jej funkcjonowanie w realiach państwa demokratycznego jest w ogóle możliwe?

Nie przewiduję ani tego by taka partia miała powstać, ani kandydowania z jej listy, aczkolwiek jeśli Ojczyzna była by w potrzebie… Swego czasu istniały autentycznie katolickie partie, które funkcjonowały w ramach porządku demokratycznego (np: Austria w okresie międzywojennym), ale dziś była by to egzotyka raczej.

16) Jaki jest księdza stosunek do Klubu Zachowawczo Monarchistycznego i Organizacji Monarchistów Polskich? Co ksiądz sądzi nt. Unii Polityki Realnej i Narodowego Odrodzenia Polski?

Wszystkie wymienione przez Was organizacje polityczne oceniam pozytywnie. Obydwie grupy monarchistyczne wykonały już solidną robotę na polu rozpowszechniania myśli kontrrewolucyjnej, reakcyjnej, autentycznie prawicowej i narodowej. UPR jest może mniej „poprawny” ideowo, ale za to ma niezwykłą siłę przyciągania ludzi rozsądnie myślących. Inna sprawa, że bardzo często ten potencjał jest marnowany przez głupie posunięcia taktyczne i pewną niechęć do otwarcia się na pokrewne grupy polityczne. Niemniej jednak „Najwyższy Czas” pozostaje w mojej ocenie nadal najlepszym tygodnikiem na rynku, chociaż pamiętam jak ta gazeta wyglądała w 1994 roku, gdy ją po raz pierwszy miałem w ręku- o niebo lepiej. NOP to partia zupełnie innego typu, bo narodowo-radykalna itd… Poznałem w ciągu ostatnich 10 lat kilkudziesięciu jej członków i zawsze moje wrażenia były pozytywne. „Szczerbiec” to pismo w którym znalazłem artykuły, których na próżno szukać gdzie indziej. Mam na myśli artykuły polityczne, ideowe, religijne i historyczne. Pomimo, iż znalazłem w piśmie NOP-u rzeczy z którymi się nie zgadzam, oceniam je na pewno dodatnio. Chyba tylko „Stańczyk” był lepszy. Oczywiście „Stańczyk” z okresu przed odejściem w postrealizm.

17) Czy demokracja może być katolicka? Czy katolicyzm może się w tym ustroju rozwijać? Jakie jest księdza zdanie nt. tego niesprawnego ustroju?

Demokrację oceniam negatywnie. Bardzo często, a obecnie w zasadzie zawsze, jest ona równoznaczna z herezją, jakoby władza pochodziła od ludu, a nie od Boga. Razi mnie również jej narzucanie na całym świecie jako jedynego „ortodoksyjnego” systemu. Tymczasem demokracja jest pełnym wad, najgorszym z możliwych systemów. Owszem, można sobie wyobrazić demokrację, która była by znośna, nie-heretycka i dość rozsądna, ale dziś takiej już nie ma. Trzeba pamiętać, że historyczne przykłady demokracyj, to państwa gdzie zasada „rządów ludu” miała bardzo ograniczony zasięg. Prawa wyborcze w Atenach nie przysługiwały np. niewolnikom, kobietom i obcym. Rządy ludu zresztą to tylko luźny postulat. Jest oczywiste, że nigdy nie rządzi lud w swej masie, a tylko pewna władza, która może być zmieniana przez ogół co kilka lat.Obecnie pojęcie „demokracja” jest całkowicie zakłamane. „Niedemokratyczne” są/były rządy Haidera w Austrii (27% głosów). W Belgii istnieje „kordon sanitarny” wymierzony we „Vlaams Belang”, a we Francji gaulliści bez zmrużenia oka sprzymierzali się z najtwardszą lewicą przeciw „antydemokratom” z Frontu Narodowego. Demokratyczne jest to co za słuszne uznają – za przeproszeniem- „Mędrcy Syjonu” z „GW” i różne „Bolki”.

18) Jakie jest księdza motto? Ulubiona maksyma?

Od czasu do czasu natrafiam na zdania, maksymy itd…, które mnie poruszają np: Deus meus et omnia, Viva Cristo Rey, Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę by już zapłonął. Było by tego trochę,

19) Czy czyta ksiądz Młodzież Imperivm?

Poznałem Adama Witczaka osobiście, znam też Jego texty. Jest dobry, inteligentny, oryginalny, ma duży talent literacki. Nie wszystkie Jego fascynacje budzą mój podziw, ale myślę, że będziemy mieli z Niego jeszcze pociechę.

20) Czy ma już ksiądz konto na Forum Młodzieży Prawicowej?

Przyznam się szczerze, że konta nie mam i raczej na Wasze forum nie zaglądam, ale jeśli chcielibyście ze mną podyskutować, to bardzo chętnie się zapiszę.

Z kapłańskim błogosławieństwem,

x. Rafał Trytek

Komentarze są zamknięte.