Dla Xportalu: Denis Puszylin, przywódca Donieckiej Republiki Ludowej [PL/ENG/RUS/IT/CZ]

Od Redakcji: 27 maja, podczas pobytu w Doniecku, redaktorzy Xportal.pl uzyskali wyłączną możliwość przeprowadzenia wywiadu z Przewodniczącym Prezydium Wysokiej Rady Donieckiej Republiki Ludowej. W trakcie rozmowy rozpoczął się atak na miasto przeprowadzony głównie z powietrza przez oddziały wierne Kijowowi, który został odparty przez powstańców mimo licznych strat w ich szeregach.

English translation
Перевод на русском языке
Traduzione italiana sul sito Millennivm.org
Český překlad na portálu Délský potápěč

Bartosz Bekier: Czy ogłoszenie współpracy między Republiką Ługańską i Donecką Republiką Ludową jest  wstępem do utworzenia, uformowania suwerennej Noworosji?

Denis Puszylin: Możliwe, że będzie to Noworosja, ale Noworosja jest tylko jeden z wariantów. Nie wykluczamy, że możemy pójść dalej, nawet znacznie dalej.

B.B. W takim razie, czy jednym z wariantów jest przyłączenie do Federacji Rosyjskiej?

D.P. Ten wariant też rozważamy, ale  pierwszym krokiem będzie Noworosja. Ona może być początkiem szerszego zjednoczenia: może przyłączyć się do nas  Naddniestrze i inne republiki, ponieważ kilka zachodnich regionów już wyraziło gotowość do przeprowadzenia referendum.

B.B. Ponieważ w Polsce mamy do czynienia z niesymetrycznym przekazem na temat tego co dzieje się na Ukrainie, Polacy nie są informowani o zbrodniach dokonywanych przez kijowską juntę. Co mógłby Pan powiedzieć o tych zbrodniach?

D.P. Najważniejszą rzeczą, która nie powinna być ukrywana przed mediami, ani przed ogółem społeczeństwa i prawdziwą prasą ukazującą rzeczywistość jest to, że codziennie giną nasi ludzie.  Najgorsze jest to, że armia jest używana przeciwko własnemu narodowi. Jest to dziejowy nonsens. Tak zwana „operacja antyterrorystyczna” to nic innego jak używanie armii przeciwko własnemu narodowi. Bez względu na to, jak złym prezydentem był Janukowycz, on nigdy nie wydałby takiego rozkazu, choć miał przecież możliwość by zrobić to na Majdanie. Armia składała przysięgę narodowi, a teraz zmusza się ją do zniszczenia tego narodu. To jest najstraszniejsza zbrodnia. Jeszcze jedna ze strasznych zbrodni ostatnich dni to wydarzenie w Odessie. Ludzie zostali spaleni żywcem. Nic podobnego nie wydarzyło się tutaj od czasów drugiej wojny światowej, a teraz obserwowaliśmy to, można powiedzieć, na żywo – na YouTube można znaleźć wiele materiałów. Następny okropny fakt: młodzież, która brała w tych zajściach udział, jest popierana przez kijowską juntę, przez elitę polityczną. To jest nie tylko niemoralne, ale prowadzi również do eskalacji konfliktu i świadczy o tym, że na Ukrainie istnieje nazizm. Polska w niedawnej przeszłości również tego zaznała. Wasi dziadkowie, którzy przez to przeszli, na pewno o tym pamiętają. I tym razem podobne ognisko zapłonęło na terytorium Ukrainy. Gdyby nie zbuntował się Południowy-Wschód, Ługańsk, to ognisko mogłoby rozpowszechnić się dalej. Z tego powodu żalujemy, że Europa nie reaguje, nie stawia oporu neonazistom – możemy nazwać takie zjawisko różnymi słowami. Przypominając historię, można powiedzeć, że nawet hitlerowcy w czasie wojny pogardzali zwolennikami Bandery, przerażała ich bezpodstawna agresja tych ostatnich. I teraz ci ludzie znów pojawili się znikąd, i z ich faktyczną pomocą przeprowadzono zamach stanu, dzięki czemu w Kijowie powstała tak zwana nowa „władza”.

B.B. Istnieje w Polsce przekonanie, że DRL istnieje tylko dzięki wsparciu Rosji. Chciałbym zapytać, jeśli ta informacja nie jest tajna, jakie środki obronne posiada Republika i czy obawia się Pan ukraińskiej interwencji.

D.P. Dołożymy wszelkich starań, aby obronić się własnymi siłami i tym, co sami posiadamy, to znaczy ochotnikami i uzbrojeniem. Nie przygotowywaliśmy się do wojny, ani nawet do rewolucji – to jest prawdziwe powstanie ludowe. Wspomniałem, że dołożymy wszelkich starań, aby obronić się własnymi siłami, ale nie wykluczamy, że zwrócimy się do Rosji z prośbą o rozmieszczenie sił pokojowych, ponieważ przeciwko naszym obywatelom używane są czołgi oraz artyleria „Grad”. To konflikt asymetryczny, nie mamy takiego uzbrojenia, ale również nie chcemy, żeby było ono używane na naszej ziemi, ponieważ nie chcemy jej zniszczyć; musimy jej bronić, aby potem tu mieszkać. Znajdujemy się w naszym własnym domu, nie jesteśmy gośćmi; nie narzucamy swojego zdania innym, ale na własnej ziemi mamy prawo do decydowania, co jest dla nas dobre, a co złe, kto jest bohaterem, a kto nazistą, jakie pomniki będziemy stawiać, w jakim języku chcemy mówić. Nie mamy nic przeciwko innym językom. Nasz Donbas jest regionem wieloetnicznym, jesteśmy tolerancyjni wobec innych. Nigdy nie było tu konfliktów motywowanych etnicznie. ani między Rosjanami a Ukraińcami, ani nawet z Żydami czy z przedstawicielami Kaukazu, chociaż w innych regionach można było stać się świadkiem podobnych zjawisk. Celem teraźniejszej kijowskiej propagandy jest wzbudzanie nienawiści między Rosjanami, a Ukraińcami, poprzez wypaczenie historii, znieważanie wspólnych dziejów naszych przodków, którzy działali razem w rozmaitych sytuacjach politycznych. Kto na tym zyskuje? Siły zewnętrzne. To oznacza, że propaganda ta posiada tło geopolityczne. Jej celem jest rozpad państwa na mniejsze kraje, aby ułatwić manipulowanie regionem, aby narzucić tym krajom kredyt MFW itd., a potem nimi kierować, jak to się dzieje teraz w Kijowie z Jaceniukiem, Turczynowem i im podobnymi. To wszystko jest całkiem oczywiste.

B.B.  Chcielibyśmy zapytać o ustrój spoleczny i gospodarczy, który zostanie zaprowadzony w Donieckiej Republice Ludowej, ponieważ pojawia się wiele specukacji na temat nacjonalizacji, wyrzucenia stąd oligarchów i tym podobnych rozwiązań.

D.P. Nie chodzi o to, że dążymy do ustanowienia jakichś sztywnych ram – nie dążymy na przykład do komunizmu. To co można usłyszeć na temat nacjonalizacji, tyczy się kluczowych gałęzi przemysłu, które faktycznie skradziono narodowi. Nie chodzi o przedsiębiorstwa małe i średnie. Odwrotnie, mamy zamiar im pomagać. W ciągu lat swojego istnienia ukraiński układ wykazał swoje pełne skorumpowanie, wszystkie próby prowadzenia uczciwego biznesu były powstrzymywane na różnych poziomach. Ci, którym udało się zrobić biznes, są albo bohaterami, albo przestępcami, ponieważ te warunki wymagały od nich tworzenia rozmaitych schematów postępowania, aby po prostu istnieć w tamtej sferze. Poza nakładaniem wyższych podatków, różne instytucje zmuszały ich do dawania łapówek. Zamierzamy pozbyć się tego i zmienić sytuację.

B.B. I ostatnie pytanie. Co mógłby Pan powiedzieć wszystkim Polakom, którzy nie popierają atlantyzmu, są przeciwnikami baz NATO i obecności amerykańskich baz w Polsce?

D.P. Mam wielką prośbę do Polaków, którzy mają otwarte oczy: pamiętajcie o swoich korzeniach! Jesteście też Słowianami. Popatrzcie, więcej nas łączy, niż dzieli. To tylko polityczne ambicje ostatnich czasów zostawiły nas po różnych stronach barykady. Tego chcą siły zewnętrzne: rozdzielić Słowian, ponieważ to ułatwia im manipulowanie nami. Zjednoczeni możemy żyć jak nasi przódkowie, odrodzić ich wartości, zupełnie inne niż dzisiejsze, nie pozwalające na niszczenie naszej tradycji. Być może nasze dzisiejsze działania dają początek zjednoczeniu Słowiańszczyzny.

Z j. rosyjskiego przełożyła Weronika Kaniszewa.

8

Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk całości lub fragmentów jedynie za zgodą Redakcji Xportal.pl.

Interview with Denis Pushilin, prime minister of Donetsk People’s Republic

From editors of Xportal.pl: On May 27th, during visit in Donetsk, editors of the Xportal.pl obtained an exclusive opportunity to interview the Prime Minister of the People’s Republic of Donetsk, Denis Pushilin. During our conversation the attack on the city have begun. It was carried mainly from the air by troops loyal to Kyiv, and was repulsed by the insurgents, despite many losses in their ranks.

Bartosz Bekier: Will the declaration of cooperation between Luhansk and Donetsk People’s Republics be a step towards forming independent Novorossiya?

Denis Pushilin: It is possible that it will be Novorossiya, but it is just one of the possible endings. We do not rule out that we will go further, even much further.

B.B. In that case, is joining the Russian Federation one of the possibilities?

D.P. It is also considered, but the first step will be Novorossiya. This may be the beginning of a wider unification: it is possible that other republics and Transnistria will join us, because several western regions declared their readiness to conduct a referendum.

B.B. Because of biased media coverage of developments in Ukraine, Poles lack information regarding the crimes perpetrated by kievan junta. What could you tell about them?

D.P. The most important thing that should not be hidden from the media, the society as a whole and those media who present reality as it is, is the fact that everyday our people are dying. The worst thing is that the army is being used against its own nation. It is absurd. The so-called “anti-terrorist operation” is nothing less than using the army against the people. Regardless how bad Yanukovych was as a president, he would never issue that kind of order, even when he had the chance to do it against the Maidan. The army has sworn allegiance to the people and now is being used to destroy the people. It is a most horrible crime. Another one is what happened few weeks ago in Odessa. People were burned alive. Since World War II nothing like that happened here, and now we can say we were watching it live one air – on Youtube there are many materials. Another terrible fact: the youth that took part in this is supported by the junta, the political elites. Not only it is immoral, but also leads to the escalation of conflict and shows that in the Ukraine Nazism exists. Poland also suffered because of it. Your grandparents who survived it surely remember.  This time a similar fire has broken out in Ukrainian territory. If Luhansk and South-East would not rise up, this fire could spread further. This is why we regret that Europe does not react, does not try to resist against those Nazis. Speaking about history, we should remember that even German Nazis despised Bandera and his followers, they were frightened by their groundless ferocity. And now those people appear again, out of nowhere, and were used in the coup d’etat that installed these new “authorities” in Kiev.

B.B. In Poland there is a widespread belief that Donetsk People’s Republic exists only thanks to Russian support. I would like to ask – if it is not classified information – what means of defence does the Republic have, and do you fear Ukrainian intervention?

D.P. We will do whatever it takes to defend by ourselves with what we have – volunteers and equipment. We were not preparing for war, or even revolution – it is a genuine popular uprising. As I said, we will do whatever it takes to defend by ourselves, but we cannot exclude the possibility of asking Russia for deploying peacekeeping forces, because tanks and Grad artillery systems are used against our people. It is an asymmetric conflict. We do not have such weapons, but we also do not want it to be used on our land, because we do not want to destroy it. We are in our own home, we are not guests. We do not impose our opinion on others, but on our land we have got the right to decide what is good and bad for us, who is the hero, and who is the Nazi, what monuments we should erect and what language we want to use. We have nothing against other languages. Our Donbass is a multiethnic region, we are tolerant towards others. There were no ethnically motivated conflicts here. Neither between Russians and Ukrainians nor Jews or people from the Caucasus, although in other places such conflicts happened. The aim of present kievan propaganda is to rouse hatred between Russians and Ukrainians through distortion of history, insulting the common history of our ancestors, who acted together during various historical circumstances. Who profits from this? External forces. That means, the propaganda has geopolitical background. Its goal is to divide the state into smaller countries, to make manipulating the region easier, to impose WMF credits etc. on them and then steer them, just like it is happening with Yatsenyuk, Turchinov and others in Kiev. It is pretty obvious.

B.B.  We would like to ask about social and economical system that will be introduced in Donetsk People’s Republic. There are lots of speculations appearing about nationalization, fighting the oligarchs etc.

D.P. It is not that we are planning to introduce some rigid system – we do not plan to introduce communism, for example. The news about nationalization concern only the key branches of industry that were really stolen from the people. It has nothing to do with small or average companies. It is the other way round – we plan to help them. The Ukrainian criminal oligarchy was corrupted to the bone and all attempts of conducting fair business were blocked on different levels. Those who managed to succeed are either heroes or criminals, because the conditions led them to creating various modes of conduct to exist in business spheres. Apart from increasing taxes, many institutions forced them to bribery. We are planning to get rid of this and change the situation.

B.B. Last question: What would you say to all the Poles who are against atlanticism and the presence of NATO bases and American troops in Poland?

D.P. I have got a big request to the Poles whose eyes are open: remember your roots! You are Slavs too. Look, there are more that unites us than divides us. Only because political ambitions of recent times we have been put on other sides of barricades. It is what the external forces want: to divide Slavs, to make them easier to manipulate. United, we can live like our ancestors. Revive their values, such different from today’s, values that will not allow the destruction of our traditions. It may be, that our actions today are the beginning of Slavic unification.

10403913_10202053642608951_3348889892875972995_o

Для Xportal’а: Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики

27 мая, в ходе поездки в Донецк, редакторы Xportal.pl нашли возможность взять интервью у председателя  Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Во время беседы началась воздушная атака со стороны сил Киева, которая была отбита повстанцами без потерь в своих рядах.

Бартош Бекер: является ли провозглашение сотрудничества между Луганской и Донецкой Народными республиками началом создания суверенного государства Новороссия?

Денис Пушилин: возможно, это будет Новороссия. Но Новороссия – это только один из вариантов. Не исключаем, что мы можем пойти и дальше, даже значительно дальше.

Б.Б.: в таком случае, одним из вариантов можно назвать включение в состав Российской Федерации?

Д.П.: такой вариант мы также рассматриваем, но первым шагом будет создание Новороссии. Возможно, она станет началом более широкого объединения: к нам могут присоединиться Приднестровье и другие республики, поскольку уже несколько западных регионов заявили о своем желании провести референдум.

Б.Б.: поскольку в Польше мы сталкиваемся с урезанным форматом трансляции событий на Украине, поляки ничего не знают о преступлениях, совершаемых киевской хунтой. Что могли бы Вы рассказать  о них?

Д.П.: самое главное, что нельзя утаивать от СМИ, от широкой общественности, от той прессы, которая правдиво отражает происходящее – это то, что каждый день гибнут наши люди. Ужасно то, что армия используется против собственного народа. Это исторический нонсенс. Так называемая «антитеррористическая операция» – это не что иное, как использования армии для уничтожения собственного народа. И каким бы плохим ни был Янукович, он бы никогда не отдал такого приказа, хотя мог так поступить на Майдане. Армия, когда создавалась, давала присягу народу, а теперь ее вынуждают уничтожать его. Это страшное преступление. Другое чудовищное преступление за последние дни – это события в Одессе. Людей сожгли заживо! Ничего подобного здесь не происходило со времен Второй мировой войны, а сейчас мы были очевидцами этого, можно сказать, в прямом эфире – на YouTube выложено много материалов. Следующий страшный факт: молодежь, которая непосредственно участвовала в этом преступлении, поддерживается киевской хунтой и политической элитой. Это не просто аморально, это ведет к эскалации конфликта и свидетельствует о том, что на территории Украины существует нацизм. Польша в своей недавней истории тоже с этим столкнулась, поэтому ваши деды должны еще помнить об этом. И теперь такой очаг возник на Украине; если бы Юго-Восток, Луганск не взбунтовались против этого, это очаг распространился бы и дальше. Мы очень сожалеем, что Европа на реагирует на происходящее, не противодействует этим неонацистам.  Если вспомнить историю, то даже гитлеровцы, сами будучи нацистами, презирали сторонников Бандеры, их ужасала ничем не обоснованная агрессия тех последних. И сейчас эти люди восстали из ниоткуда, с их помощью был совершен государственный переворот в Киеве и возникла так называемая «власть».

Б.Б: в Польше существует убеждение, что ДНР существует только благодаря поддержке России. Хочу спросить, если эта информация не является тайной, обладает ли ДНР собственными средствами для обороны и не опасаетесь ли Вы интервенции.

Д.П.: мы приложим все усилия, чтобы защититься собственными силами – тем, что находится у нас в распоряжении, то есть ополченцами и оружием. Мы не готовились ни к войне, ни даже к революции, это настоящее народное восстание. Но хоть мы и будем сами прилагать все возможные усилия для обороны, мы не исключаем, что обратимся к России с просьбой о вводе миротворческих сил, поскольку уже сейчас против наших граждан используется такое вооружение, как танки, Град. А мы не обладаем подобным, и более того, не хотим, чтобы оно использовалось на нашей земле. Мы не хотим ее уничтожить, ведь нам предстоит здесь жить. Мы находимся у себя дома, мы здесь не гости; мы не навязываем никому своего мнения, но здесь мы имеем право решать, что для нас плохо, а что хорошо; кто герой, а кто нацист, какие памятники будут стоять у нас, а какие не будут; на каком языке мы хотим говорить. Мы не имеем ничего против других языков, мы всегда достаточно толерантны по отношению к другим. И Донбасс – это действительно полиэтническая земля. Но у нас никогда не было конфликтов на этнической почве между русскими и украинцами, ни даже с евреями или представителями Кавказа, хотя в других регионах можно наблюдать подобное явление. И киевская пропаганда сейчас имеет своей целью возбуждение ненависти между украинским и русским народами с помощью искажения истории, осквернения совместных действий наших предков, которые всегда стояли плечом к плечу в разных политических ситуациях. Кому это выгодно? Внешним силам. Это значит, что эта пропаганда имеет геополитический характер. Она направлена на распад государства на мелкие образования, чтобы потом навязать им, например, кредит от МФВ и т.д., чтобы облегчить манипулирование этой территорией, как это сейчас происходит в Киеве с Яценюком, Турчиновым и им подобными.

Б.Б: мы хотели бы спросить о будущем социально-экономическом устройстве ДНР, поскольку сейчас появляется много спекуляций на тему национализации, выведения из системы олигархов и т.п. 

Д.П.: мы не стремимся ни к каким жестким рамкам; например, нашей целью не является установление коммунизма. То, что можно услышать о национализации, касается только основных отраслей промышленности, которые фактически были украдены у народа. Это не касается малого и среднего бизнеса. Наоборот, мы намереваемся помогать ему. Дело в том, что за годы существования государства Украина каждая веточка его внутренней системы зарекомендовала себя как крайне коррумпированная. И те, кто смогли в таких условиях вести бизнес, либо герои, либо преступники, поскольку они были вынуждены выстраивать различные схемы, чтобы попросту существовать в этой сфере. Помимо высочайших налогов, их вынуждали к даче взяток инстанции различного уровня. Мы намерены покончить с этим и вывести ситуацию в другое русло.

Б.Б.: и последний вопрос. Что бы Вы могли сказать тем полякам, которые не поддерживают атлантизм, являются противниками баз НАТО в Восточной Европе?

Д.П.: большая просьба  к полякам, у которых открыты глаза на происходящее: помните о своих корнях! Вы тоже славяне. Посмотрите, у нас больше общего, нежели разъединяющего. Лишь политические амбиции последних времен расставили нас по разные стороны баррикад. Этого хотят внешние силы: разделить нас, чтобы управлять нами. А объединившись, мы сможем жить, как наши предки, возродить их ценности, которые были совершенно иные, чем сегодняшние, и не позволяли уничтожать наши традиции, передававшиеся из поколение в поколение. Быть может, наши сегодняшние действия являются новым началом объединения всего славянства.

23 komentarze

Leave a Reply