„Roki” Vulović dla Xportalu: Serbowie to jeden naród ponad granicami [PL/ENG]

Serbowie to jeden naród ponad granicami

English version

Bartosz Bekier: Mój serbski znajomy mieszkający w Warszawie twierdzi, że w Polsce ma Pan szczególnie wielu fanów, podobnie wielu jak w Serbii, albo może nawet i więcej. Czy przypuszcza Pan jak można ten fenomen wytłumaczyć?

Rodoljub „Roki” Vulović: Można to wyjaśnić w bardzo prosty sposób. Ludzie bardzo łatwo rozpoznają emocje, do każdego słuchacza jest łatwo dotrzeć pod warunkiem, że twój przekaz pochodzi głęboko z twojego serca i duszy. Ludzie czują pozytywną energię i w ten sposób można na nich przenieść uczucie miłości do Ojczyzny, przyjaciół, ukochanej osoby i tak dalej.

BB: Motywem przewodnim pańskich najbardziej znanych piosenek jest właśnie miłość do Ojczyzny. Spotkaliśmy się w Republice Serbskiej, części Bośni i Hercegowiny, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Republiką Serbii. Czym dzisiaj jest dla Pana Ojczyzna?

RV: Moją Ojczyzną jest Republika Serbska, jak również Bośnia i Hercegowina, w skład której ona wchodzi, i oczywiście Serbia, która jest matką i obrońcą serbskiego narodu.

BB: Czy wspomina Pan z sentymentem czasy jedności Jugosławii? Kto według Pana jest winny jej rozbicia?

RV: Tak, to były cudowne czasy, w których tylko mała garstka ludzi nie czuła się dobrze i to oni są według mnie winni rozpadowi Jugosławii. Jednak zauważam również ogromny wpływ czynników zewnętrznych oraz różnych interesów, które to w dużym stopniu wpłynęły na to co się stało.

BB: W Polsce wielu fanów pańskiej muzyki to osoby zainteresowane historią i wojskowością, w tym dziejami Jugosławii i państw sukcesyjnych. Jak dla Pana zaczęła się wojna w Jugosławii i jak wpłynęła na Pana życie?

RV: Serbowie są bardzo odważnym narodem, który na własnych plecach udźwignął wiele bitew wychodząc z nich jako zwycięzca. Chociaż na obszarze byłej Jugosławii naród ten jest zapomniany, znalazł on swego czasu swoje miejsce próbując budować braterskie relacje z pozostałymi nacjami. Naród serbski przyjmował pod swoje skrzydła i swoją opiekę przyjaciół i nieprzyjaciół, próbując wykazywać się wobec nich gościnnością i wybaczyć to, że w dawnych wojnach stali po przeciwnej stronie. Ci sami ludzie wykorzystali dobry dla nich moment i odcięli rękę, która ich karmiła. Życie nas wszystkich, w tym i moje, zmieniło się radykalnie.

BB: Czy uważa Pan, że Serbia i jej dowódcy wojskowi zostali potraktowani sprawiedliwie przez tzw. „społeczność międzynarodową”?

RV: Wspólnota międzynarodowa nie prowadziła sprawiedliwej polityki wobec narodu serbskiego. Oficerowie serbscy są odważnymi i honorowymi żołnierzami i zasługują na takie właśnie traktowanie.

BB: W odróżnieniu od wielu innych wykonawców charakterystycznej muzyki z czasów rozbicia Jugosławii, w swoich piosenkach nikogo Pan nie obraża. Jaki dzisiaj ma Pan stosunek do Boszniaków (Muzułmanów) i Chorwatów, którzy dawniej stali po drugiej stronie barykady?

RV: Kiedy rozpoczęła się wojna, każdy z nas musiał stanąć na wysokości zadania, by obronić swoją rodzinę, swoją ziemię, wolność i honor. Myślę, że ważne jest to, jakim kto jest człowiekiem, bez względu na pochodzenie. Zawsze miałem przyjaciół z innych narodów, a moje piosenki pokazują, że we wszystkich ludziach cenię odwagę i szacunek.

BB: Czy marzy Pan o odzyskaniu przez Serbów jedności i zburzeniu granic rozdzielających Serbię od swoich historycznych ziem położonych w Bośni i Kosowie?

RV: Oczywiście. Serbowie to jeden naród i dla nas te granice nie istnieją.

(Tłumaczenie z języka serbskiego: Arkadiusz Bogulicz, Michał Górski)

 

„Roki” Vulović for Xportal.pl: Serbs are one nation above the borders


Bartosz Bekier: My Serbian friend living in Warsaw says that you have as much fans in Poland as in Serbia, or maybe even more. How would you explain this phenomenon?

Rodoljub „Roki” Vulović: It can be explained quite easily. People are responding to emotions very well, you can address every listener only if your message comes deep from your heart and soul. People feel positive energy and so feelings of love towards Fatherland, friends, loved ones etc. can be transfered.

BB: Leading theme of your most known songs is this very love of Fatherland. We have met in Serbian Republic, part of Bosnia and Herzegowina, just few kilometers from border with Republic of Serbia. What is Fatherland for you today?

RV: My Fatherland is Serbian Republic, as well as Bosnia and Herzegowina containing it, and of course Serbia, mother and protector of Serbian nation.

BB: Are you sentimental towards times when Yugoslavia was whole? Who do you think is responsible for its dismemberement?

RV: Yes, those were precious times, when only handful of people were not feeling well and those are responsible for destroying it. But I also notice great influence of external causes and various interests, which influenced in great degree what happened.

BB: In Poland many fans of your music are people interested in history and military, including history of Yugoslavia and its successor states. How the war in Yugoslavia began for you and how it influenced your life?

RV: Serbians are very brave nation, who carried the burden of many battles on its shoulders and prevailed victorious. Even so on the terittory of former Yugoslavia our nation is forgotten, in the past it had its place and tried to form friendly relations with other nations. Serbian nation protected under its wings both friends and enemies, trying to show hospitality and forgive those who stood on the opposing side in former wars. Those people took their opportunity and have cutted off the hand that was feeding them. Lives of us all, including mine, have changed dramatically.

BB: Do you think that Serbia and its military commanders were treated fairly by so-called „international community”?

RV: The international community did not pursue a fair policy towards the Serbian people. Serbian officers are brave and honorable soldiers and deserve such treatment.

BB: Unlike many other performers of Yugoslavian music, in your songs you do not offend anyone. What is your attitude towards the Bosnians (Muslims) and the Croatians who once stood on the other side of the barricade?

RV: When the war began, each of us had to stand up for the task of defending our family, our land, freedom and honor. I think it is important what type of human you are, regardless of origin. I have always had friends from other nations, and my songs show that I value courage and respect in all people.

BB: Do you dream of regaining the unity of the Serbs and breaking the borders separating Serbia from their historical lands in Bosnia and Kosovo?

RV: Of course. Serbs are one nation and for us these borders do not exist.

Jeden komentarz

Leave a Reply