Bartosz Bekier dla Tsargrad.tv: PiS nie może dłużej ignorować neobanderyzmu

Prezentujemy wypowiedź redaktora naczelnego Xportal.pl Bartosza Bekiera dla rosyjskiej stacji Tsargrad.tv. Pełną treść rozmowy można przeczytać TUTAJ

 

Dzisiaj przypada rocznica Rzezi Wołyńskiej. Czy Polska wybaczy Ukrainie?

Uważam, że kwestie historyczne nie powinny odgrywać głównej roli w relacjach bilateralnych pomiędzy państwami, jednak nie można udawać, że jest się przyjacielem i sojusznikiem Polski oraz jednocześnie budować swoją tożsamość na kulcie bandytów odpowiedzialnych za ludobójstwo na Polakach. Nie może być mowy o przebaczeniu, dopóki zbrodniarze tacy jak Bandera i Szuchewycz są fetowani przez Kijów jako najwięksi bohaterowie Ukrainy.

 

Dlaczego więc polski rząd wspiera ukraiński reżym, który gloryfikuje Banderę i Szuchewycza?

 

Polskie wsparcie dla Kijowa jest często przeceniane, choć to fakt – od początku polskiej geopolityki Ukraina jest postrzegana jako przestrzeń rywalizacji pomiędzy Polską i Rosją. W tychże planach geopolitycznych niepodległa, prozachodnia Ukraina odgrywa rolę strategicznego bufora oddzielającego polskie granice od imperialnych ambicji Rosji. Polityka ta może być kontynuowana, jednak obecnie polski rząd ma w związku z nią jeden, nieprzyjemny problem: dalsza współpraca polsko-ukraińska zaczyna tracić poparcie społeczne z uwagi na ukraińską arogancję w sferze polityki historycznej. Prawo i Sprawiedliwość nie może dłużej ignorować odrodzenia banderyzmu. Po serii incydentów dyplomatycznych sprowokowanych głównie przez stronę ukraińską, polski minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oświadczył Ukraińcom, że „Z Banderą do Europy nie wejdziecie”. Słowa te wywołały falę oburzenia na Ukrainie, nie tylko wśród ukraińskich nacjonalistów. Prezydent Poroszenko nie został nawet zaproszony na szczyt Inicjatywy Trójmorza, nowego bloku 12 państw pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym tworzonego pod polskim przywództwem. Był to jasny sygnał dla Kijowa: jeśli nie będziecie respektować naszych interesów, możecie zostać osamotnieni i spotka was izolacja. Stosunki polsko-ukraińskie są obecnie w najgorszym stanie od czasu „Euromajdanu” w 2014 roku.

ENGLISH VERSION:

Today is anniversary of Volhynia genocide. Will Poland forgive Ukraine?

I believe that historical issues shouldn’t play main role in bilateral relations between nations, although you can’t pretend that you are a friend and ally of Poland, and build your national identity on worshiping criminals involved in genocide on the Poles. There can be no forgiveness until the criminals such as Bandera and Shukhevich are celebrated in Kiev as greatest heroes of Ukraine.

Why Polish government supports Ukrainian regime, which glorifies Bandera and Shukhevich?

Polish support for Kiev is often overestimated, but it’s a fact — from the beginning of Polish geopolitics, Ukraine is seen as a space of competition between Poland and Russia. In these geopolitical plans, an independent, pro-Western Ukraine should play a role of strategic buffer separating Polish borders from Russian imperial ambitions. This policy would be continued, but our government has now a one unpleasant problem: further Polish-Ukrainian cooperation is loosing social support because of Ukrainian arrogance in the field of historical policy. Law and Justice can’t ignore banderism any longer. After a series of diplomatic incidents committed by Ukrainian side, Polish minister of foreign affairs Witold Waszczykowski said that Ukraine can forget about integration with Europe while worshiping Bandera. It caused an outrage not only among Ukrainian nationalists. President Poroshenko wasn’t even invited on the Three Seas Initiative Summit, where the new block of 12 countries between Adriatic, Baltic and Black Sea was founded under Polish leadership. It was a very clear signal for Kiev: if you won’t respect our interests, you can be left alone and isolated. Polish-Ukrainian relations are now the worst from the beginning of „Euromaidan” 2014.

Leave a Reply