Dla Xportalu: Wissam Samia (Syryjska Partia Socjal-Nacjonalistyczna) [PL/ENG]

 

Od Redakcji: 9 czerwca 2013 roku w trakcie Misji do Syrii przedstawiciele Falangi spotkali się w Bejrucie z jednym z liderów Syryjskiej Partii Socjalno-Narodowej, Wissamem Samią. W pilnie strzeżonej siedzibie partyjnej zespół dziennikarski Xportalu przeprowadził wywiad z W. Samią, w którym poruszone zostały takie kwestie jak ideologia narodowo-społeczna Wielkiej Syrii, zaangażowanie milicji partyjnej w konflikt syryjski, sojusz z Hezbollahem, czy opór względem syjonizmu i państwa żydowskiego. Delegację pożegnały saluty z okrzykiem „Syria!”. Syryjska Partia Socjalo-Nacjonalistyczna, której znakiem rozpoznawczym są czarne mundury i wieloletnia zbrojna walka z syjonizmem, jest jednym z największych ugrupowań w Libanie i członkiem koalicji rządowej w ramach „Ruchu 8 marca”. Partia posiada obecnie swoich trzech ministrów, jednego w Bejrucie i dwóch w rządzie w Damaszku.

417276_325054820873105_1561113907_n

 

Czy mógłbyś opisać główne idee z którymi utożsamia się Syryjska Partia Socjalno-Nacjonalistyczna?

Wierzymy, że nasz naród, syryjski naród, został niegdyś zdekonstruowany przez Francuzów i Brytyjczyków. Podzielili oni syryjską ziemię na Liban, obecną Syrię, Jordanię, Palestynę, Irak, Kuwejt i Cypr. Nasz nacjonalizm, nasza ideologia jest nową drogą myślenia o nacjonalizmie, dlatego określamy ją jako socjal-nacjonalizm. Nie wierzymy w nacjonalizm determinowany rasowo. Wierzymy w socjal-nacjonalizm, który jest naukową syntezą kulturowej interakcji, geografii i pamięci historycznej. Interakcji pomiędzy ludźmi na określonej przestrzeni, wewnątrz geograficznych granic. Poprzez oddziaływanie takiej interakcji w czasie, formuje się pamięć historyczna. Ta pamięć została sformowana, dlatego jesteśmy Syryjczykami. Założycielem naszej partii był filozof, Antun Sa’adeh, który napisał ponad osiemnaście dzieł. Nasza partia jest świecka, ponieważ socjal-nacjonalizm uznaje społeczeństwo za jedność, nad którą nie powinna panować żadna poszczególna religia czy sekta. Jesteśmy świeccy ponieważ wierzymy w socjal-nacjonalizm.

Sartre, znacie Sartre’a? Różnica pomiędzy Sa’adehem a Sartrem to indywidualizm tego drugiego. Sartre był egzystencjalistą, ale przy tym indywidualistą, Antun Sa’adeh również był egzystencjalistą, ale wierzył we wspólnotę. Wierzył, że każda jednostka powinna działać poprzez swą pracę i inicjatywę na rzecz polepszenia losu całego społeczeństwa, nie tylko jej samej. Istniejemy dla społeczeństwa. W to wierzymy. Jeśli nie byłbym aktywnym członkiem wspólnoty, nie powinienem był się urodzić.

Nasza partia uważa, że dzisiejsze istnienie Izraela to egzystencjalne zagrożenie dla naszego narodu, które powinno zostać wyeliminowane. Jak? Poprzez opór. Nasza partia jako pierwsza zadeklarowała opór, libański i socjal-nacjonalistyczny opór przeciwko Izraelowi. Walczyliśmy w Palestynie w 1936 roku, przed powstaniem tego co dziś zwie się Izraelem. Byliśmy silnym i godnym zaufania elementem narodowego oporu. Dziś jesteśmy w strategicznym sojuszu z Hezbollahem ponieważ jest to partia oporu – nie z powodu ich podłoża religijnego. To samo tyczy się Baszara Al-Asada, wspieramy go ponieważ on wspiera nasz opór i nasze prawo do włączenia się w eliminację Izraela.

Czy Wasza partia bierze bezpośredni udział w syryjskim konflikcie?

Oddziały naszej partii w Syrii, na syryjskiej ziemi, angażują się w obronę swoich lokalnych wspólnot, swoich miejscowości. W Syrii jest wiele miejsc kontrolowanych przez naszą partię, między innymi w As-Salamija, więc jest to nasz obowiązek.

Jakie ideologie, oprócz syjonizmu, są szczególnym przedmiotem Waszego oporu?

Wierzymy w ścieranie się ideologii, ideologiczną walkę. Tytuł jednego z dzieł Antuna Sa’adeha to „Ideologiczna walka w syryjskiej literaturze”. Wiele osób nie akceptuje naszej ideologii i naszej tożsamości opartej na syryjskiej tożsamości. Być może przyczyną tego jest społeczna schizofrenia, nie wiem. Wielu boi się tego słowa: Syria [śmieje się]. Dodajmy do tego to, że jesteśmy świeccy. A świeckość na Bliskim Wschodzie nie jest popularna, ludzie wolą swoje sekty od świeckiej partii. Świecka partia nie da ci zasiłku ani ubezpieczenia zdrowotnego, świecka partia pobierze od ciebie comiesięczną składkę członkowską [śmieje się], która jest twoim wkładem w partię. Wszystkie meczety i kościoły dają, a nie zabierają, to wynika z ich religijności. Swoją drogą, postrzegam fanatyzm religijny jak wirus. Jesteśmy przeciwko fanatyzmowi. Nie sprzeciwiamy się idei Boga i w naszej partii masz prawo wierzyć, lub nie wierzyć. Ale nie masz prawa dyskutować o czyjejś religijności, podważać jego sposobu myślenia. W naszej partii nie jesteś chrześcijaninem, nie jesteś muzułmaninem, jesteś przede wszystkim syryjskim socjal-nacjonalistą.

Jaki jest Wasz program ekonomiczny?

Postulujemy to, co nazywamy ekonomią produktywności, system podobny do wprowadzonego w Szwecji w 1973 roku, opisany przez Saadeha już w 1933. Jest to ekonomia narodowa oparta na produkcji. Produkcja jest potrzebna do przeżycia, jeśli nie produkujesz, w naszym państwie, w naszym wymarzonym syryjskim państwie dostaniesz tylko minimum potrzebne do przeżycia. Podstawą jest produkcja. Dlatego pierwszego maja obchodzimy Święto Pracy, nie „święto pracowników”.

Jedną ze słabości naszej partii [śmieje się] jest nasza filozofia rynkowa. Nie jesteśmy najlepsi w marketingu.

Kogo nazwałbyś głównym wrogiem swojej partii, poza Izraelem?

Nie ma innych wrogów, wrogiem dzisiaj jest istnienie żydowskiego państwa. Kiedy zwyciężymy, Żydzi będą musieli nauczyć się pływać. Oczywiście wrogami są także wszyscy inni, którzy atakują nas i kwestionują nasze prawo do życia, na przykład salafici, wahhabici. Są oni zagrożeniem i wrogami nie tyle naszej partii, ale zagrażają nam jako Syryjczykom.

Co sądzisz o tradycyjnym panarabizmie, nasseryzmie, Partii Baas?

Historycznie i ideologicznie stoimy na różnych pozycjach. Nie wierzymy w naród arabski. Jesteśmy „Arabami”, ponieważ mówimy po arabsku. To wszystko. Nie mamy arabskiej tożsamości. Jeśli zobaczymy co dzieje się dziś w Palestynie…

Egipt? Jest z Izraelem! Wszystkie państwa Zatoki Arabskiej? Z Izraelem! Sprawa syryjskiego narodu jest tylko nasza, czysto syryjska. Mauretania? Co to jest Mauretania? [śmieje się]

Czy mógłbyś powiedzieć coś o ostatnich akcjach ruchu studenckiego związanego z Waszą partią?

Nasza partia jest częścią studenckiego życia już od chwili jej założenia przez Antuna Sa’adeha i pięciu jego kolegów-studentów. Wierzymy, że studenci są punktem nacisku na życie narodu – to cytat z naszego założyciela. Jest tak ponieważ umysły studentów powinny być otwarte i świeże, nieskażone starą mentalnością. Z tego powodu jesteśmy bardzo aktywni na uniwersytetach, nie tylko w Bejrucie, Damaszku, Homs i Aleppo przed kryzysem, ale też na wielu innych uczelniach. Na naszej stronie internetowej znajduje się bardzo wiele informacji w języku arabskim i zdjęć ilustrujących nasze akcje na uniwersytetach.

Jesteśmy tu także jako przedstawiciele Europejskiego Frontu Solidarności z Syrią, wśród członków którego macie wielu sympatyków. Czy chciałbyś im coś przekazać?

Bardzo się cieszę! Jesteście tu mile widziani. Potrzeba nam wielu świadectw od ludzi, którzy przyjadą tu i przekonają się naocznie, co tak naprawdę się dzieje. Nie tylko zobaczą to w Al-Jazeerze czy Al-Arabiji i powiedzą: to jest prawda. To nie jest prawda. Prawda jest taka, że toczy się duży konflikt pomiędzy salafitami i nami, walczącymi o swoje prawo do życia. Oni działają na rzecz Izraela. Ten cały Front Al-Nusra i inne grupki, oni walczą przeciwko Syrii na usługach syjonistów. To co dzieje się w Syrii to wojna światowa toczona przeciwko naszym ludziom, toczona dla ropy. Przekażcie to dalej!

Editors Note: On June 13th, during our Mission to Syria, we met in Beirut with one of the leaders of the Syrian Social-Nationalist Party, Wissam Samia. In the heavily guarded Party office our team interviewed W. Samia, who addressed issues such as the national-social ideology of Great Syria, the Party militia involvment in the Syrian conflict, the alliance with Hezbollah and the resistance against Zionist entity. The delegation bid farewell salutes with a cry of „Syria”. Syrian Social-Nationalist Party, which hallmarks are black uniforms and years of armed struggle against Zionism, is one of the largest groups in Lebanon and a member of the coalition government under the name „March 8 Alliance”. The Party now has its three ministers, one in Beirut and two in the government in Damascus.

Could you describe the main ideas which identifies Syrian Social-Nationalist Party?

We believe that our nation, the Syrian nation, was once deconstructed by the French and the British. They splitted the Syrian land into Lebanon, the current Syria, Jordan, Palestine, Iraq, Kuwait and Cyprus. Our nation, our ideology is a new way of thinking about nationalism, because it is defined as a social-nationalism. We do not believe in nationalism dtermined racially. We believe in social-nationalism, which is a scientific synthesis of cultural interaction, geography and historical memories. The interaction between people in a given area, within the geographic boundaries. The effect of this interaction during a long period: historical memory. This memory was formed, which is why we are Syrians. The founder of our party was a philosopher, Antun Sa’adeh, who has written more than eighteen works. Our party is secular, as the social-nationalism strives for the unity of society, over which there should be no any religions or sects. We are secular because we believe in the social-nationalism.
Sartre, do you know Sartre? The difference between a Sartre and Sa’adeh is in individuality. Sartre was an existentialist, but at the same time individualist, Antun Sa’adeh was also an existentialist, but he believed in the community. He believed that every individual should act through their work and initiative to improve the fate of the whole society, not just for himself. We exist for the public. In this we trust. If I would not be an active member of the community, I should not be born.Our party believes that today the existence of Israel is an existential threat to our nation, which should be eliminated. How? Through resistance. Our party was the first that declared its resistance, should be eliminated. How? Through resistance. Our party was the first that declared its resistance, the Lebanese and the social-nationalist resistance against Israel. We fought in Palestine in 1936, before the creation of what today is called Israel. We are a strong and reliable component of national resistance. Today, we are in a strategic alliance with Hezbollah because it is party of resistance – not because of their religious base. The same goes for Bashar Al-Assad, we support him because he supports our resistance and our right to engage in the elimination of Israel.

Does your party are directly involved in the Syrian conflict?

Branches of our Party in Syria, on the Syrian soil, engage in the defense of their local communities, their towns and villages. In Syria, there are many places controlled by our party, including Salamija, so it is our duty.

What kind of ideology, besides Zionism, is a particular object of your resistance?

We believe in the clash of ideology, ideological struggle. Title of one of the works of Antun Sa’adeh is „Ideological struggle in the Syrian literature”. Many people do not accept our ideology and our identity based on the Syrian identity. Perhaps the reason for this is the social schizophrenia, I do not know. Many fear the word: Syria [laughs]. Add to that the fact that we are secular. A secularism in the Middle East is not popular, people prefer their sect against secular parties. The secular party will not give you benefits or health insurance, secular party will charge you a monthly membership fee [laughs], which is your contribution to the party. All mosques and churches give, not take, this is due to their religion. By the way, I see the religious fanaticism as a virus. We are against fanaticism. We do not object to the idea of God and members of our party have the right to believe or not to believe. But I have no right to talk about one’s religion, to undermine his way of thinking. In our party you are not a Christian, you’re not a Muslim, you are first of all the Syrian Social-Nationalist.

What is your economic program?

We propose what we call economics of productivity, a system similar to that introduced in Sweden in 1973, described by Saadeh as early as 1933. It is a national economy based on the production. The production is needed to survive, if you not produce, in our country, in our dream Syrian state you will get only the minimum needed for survival. The basis is the production. Therefore, on the first of May we celebrate Labor Day, not „holiday of workers”. One of the weaknesses of our party [laughs] is our market philosophy. We are not the best at marketing.

Who would you call the main enemy of your party, besides Israel?

There are no other enemies, enemy today is the existence of a Jewish state. When we win, the Jews will have to learn to swim. Of course, the enemies are all those who attack us and challenge our right to life, such as the Salafists, Wahhabis. They are dangerous and enemies not only to our party, but threaten us as Syrians.

What do you think about the traditional panarabism, nasserism, the Baath Party?

Historically and ideologically we are in different positions. We do not believe in the Arab nation. We are the „Arabs”, as we speak Arabic. That’s all. We have no Arab identity. If you see what is happening today in Palestine …Egypt? It is with Israel! All countries of the Arabian Gulf? With Israel! The case Syrian people is only and purely Syrian. Mauritania? What is Mauritania? [Laughs]

Could you tell us about the recent actions of the student movement associated with your Party?

Our party is a part of student life from the moment of its foundation by Antun Sa’adeh and five of his fellow-students. We believe that students are the focus point of the life of the nation – it’s a quote from our founder. This is because the minds of the students should be open and fresh, untainted by the old mentality. For this reason, we are very active in universities, not only in Beirut, Damascus, Homs and Aleppo before the crisis, but also at many other universities. On our website there is a lot of information in Arabic and pictures illustrating our actions at universities.

We are here as representatives of the European Solidarity Front of Syria, the which have many supporters among European movements. Would you like to say something to them?

I am very happy! You are welcome here. We need many testimonies from people who have come here and will find out what is really going on. Do not just see it in the Al-Jazeera and Al-Arabija and say this is true. This is not true. The truth is that there is a major conflict between the Salafists and us, fighting for our right to live. They work for Israel. The entire Front of Al-Nusra and other groups, they are fighting against Syria at the service of the Zionists. What is happening in Syria is a world war waged against our people, fought for oil. Pass it on!

3 komentarze

  1. Pingback: DziennikPolski.eu - Wojna w Syrii oczami obserwatorów

  2. Pingback: Anonim

Leave a Reply