Dla Xportalu: Żołnierze Odyna (Finlandia) [PL/ENG/FIN]

Od Redakcji: Przedstawiamy pierwszy wywiad, jakiego udzielili prasie członkowie fińskich ochotniczych patroli antyimigranckich, znanych pod nazwą „Żołnierze Odyna”.  W imieniu grupy na pytania Xportal.pl odpowiedział jej szef, Mika Ranta.


English translation
Suomenkielinen käännös

Niedawno europejskie media opublikowały informacje na temat twojej grupy, “Żołnierzy Odyna”, patrolującej ulice fińskich miast w obliczu kryzysu migracyjnego. Jak opisałbyś “Żołnierzy Odyna”?

– Jesteśmy patriotyczną organizacją, która sprzeciwia się imigracji. Naszym celem jest bezpieczne otoczenie dla przyszłych pokoleń.

Jak opisałbyś sytuację w mieście Kemi oraz całej Finlandii w związku z kryzysem migracyjnym?

– Chaos. Poczucie zagrożenia dominuje wśród ludności cywilnej. Statystyki przemocy i gwałtów poszybowały w górę w ciągu ostatnich 6 miesięcy, podczas których strumień imigrantów dosięgnął Finlandii.

Z naszego punktu widzenia rząd kompletnie zawiódł, jeśli chodzi o politykę migracyjną i zapewnienie bezpieczeństwa Finom.

Jak wygląda standardowe postępowanie patrolu “Żołnierzy Odyna”, gdy wychodzicie na ulice?

– Zazwyczaj patrolujemy ulice w małych grupach, komunikujących się ze sobą za pomocą radiotelefonów. Rejonem naszych działań są okolice, w których już wcześniej występowały problemy. Zawsze jest to pobliże ośrodków dla imigrantów.

Staramy się przeciwdziałać jakimkolwiek problemom, patrolując ulice i jesteśmy gotowi do użycia siły w sytuacjach, które tego wymagają.

Jakie są reakcje na wasze działania ze strony Finów, władz i imigrantów? Czy doświadczacie problemów natury prawnej?

– Mieszkańcy zajmują pozytywne stanowisko względem naszej inicjatywy, ale oczywiście niektóre “tolerancyjne” kręgi próbowały przeciwdziałać naszym akcjom.

Policja nie sprawia żadnych problemów, nasze relacje z nimi są neutralne.

Jeśli chodzi o imigrantów, czasami jest pokojowo, a czasami groźnie. Reagujemy tak, jak wymaga od nas tego sytuacja.

Jakie są uczucia Finów względem imgrantów czy “uchodźców”, gdy nie są poddane moderacji politycznie poprawnych mediów?

– W Finlandii mamy do czynienia z jasnym podziałem: część ludzi wierzy mediom poddanym cenzurze i bierze za dobrą monetę fałszywe powody istnienia napływu imigrantów (czyli to, że uciekają oni przed wojną). Reszta jest świadoma istnienia cenzury, kitu wciskanego przez rząd i wie, że brodate 18-30 letnie “dzieci wojny” powinny być w swych ojczyznach i bronić ich, a nie udawać się na płatny urlop do Europy [nawiązanie do incydentu, podczas którego brodaty mężczyzna ewidentnie powyżej 30. roku życia przedstawiał się w telewizji przed premierem Finlandii jako “siedemnastoletni uchodźca z Syrii” – Red.].

Czy widzisz jakąś szansę na to, że ci ludzie zintegrują się, czy nawet zasymilują z narodem fińskim?

– Nie ma na to realnej szansy. Przykładem może być szereg innych państw europejskich, takich jak sąsiednia Szwecja, która została całkowicie przejęta przez imigrantów.

Jaka jest twoja opinia na temat przyczyn masowej imigracji i najlepszych sposobów na zakończenie jej?

– Powody: pieniądze, średniowieczna religia – islam, przemysł zbrojeniowy i rywalizacja imperialistycznych mocarstw.

Lekarstwo: zapobieganie islamizacji, zamknięcie granic, zawracanie imigrantów do ich ojczyzn natychmiast pod odrzuceniu wniosku o azyl lub jeśli tylko imigrant popełni przestępstwo.

Jak dotąd Polska nie doświadcza oficjalnie kryzysu imigracyjnego, jednak setki tysięcy ukraińskich imigrantów już przybywają do naszego kraju. Co radziłbyś polskim patriotom I nacjonalistom w tej sytuacji?

– Zwiększyć kontrolę graniczną, zabronić praktykowania islamu, natychmiast wdrożyć procedury zawracania imigrantów.

Według artykułu w “Lapin Kansa”, na swoim prywatnym profilu w serwisie społecznościowym twierdzisz, że jesteś narodowym socjalistą. Czy jesteś członkiem jakiegoś ruchu narodowosocjalistycznego?

– Tak, osobiście utożsamiam się z ruchem narodowosocjalistycznym i kilkoma organizacjami, ale nie jestem członkiem żadnej z nich i nie będę ich reklamował.

12285633_10208536692321716_1880254145_n

1. Recently European media published reports about your group, „Soldiers of Odin”, patrolling the streets of Finnish cities in the wake of the migration crisis. Could you tell us more about your group, its political and ideological foundations and goals?

– We are a patriotic organization that opposes immigration. Our goal is a safe living environment for the future generations.

2. How would you describe the situation in Kemi and in Finland in general regarding the current migration crisis?

– Chaotic. The feeling of insecurity arises its head amongst the civilian population. Rape and violence statistics have arisen during the past 6 months as the current of the migrants has reached Finland.

Our point of view is that the government has completely failed in the politics regarding immigration and in ensuring the internal security for the people of Finland.

3. What is a standard routine for a patrol of „Soldiers of Odin” when you take to the streets?

– Normally we patrol the streets in small groups and we are in communication with each other via radiotelephone. Our target destinations are those that have been recognized as problem areas according to prior knowledge. The areas in question are each time in the imminent vicinity of the immigrant accommodation.

We aim to prevent the creation of problems by patrolling the streets and we are prepared to use force in situations that demand it.

4. What are the reactions towards your activity from Finns, authorities and immigrants? Did you face any legal problems?

– The locals have taken a positive attitude towards our initiative but also certain ”tolerant” circles have aimed to tarnish our actions.

The police have not caused any problems to our initiative, our relationship with the police is neutral.

With the immigrants the situation is at times peaceful at times menacing. To these situations we have reacted in the way each situation calls for.

5. What are the feelings of the Finnish people towards immigrants, or „refugees”, when not moderated by politically correct media?

– In Finland the situation is clearly divided: a part of the people believe in the censored media and believe in the immigration policy of the government and the falsely presented motivation of the refugee current (the search of asylum from the war). The other part of the people is aware of the censorship of the mainstream media, the bullshit of the government and that the bearded 18-30 year old ”war children” belong in their native country where they should defend their homes and not take paid vacations in Europe (this is in reference to a case where a bearded clearly over a 30 year old Syrian man presents himself in television to the Finnish prime minister as a 17 year old).

6. Do you see any chance that these people coming here today will someday integrate, or even assimilate, into the Finnish nation?

– We don’t see a realistic possibility to this. Examples can be searched for in the number of other European countries such as our Western neighbor Sweden that has been completely overtaken by the immigrants.

7. What is your opinion about causes of migration crisis, and what is the best way to end it?

– Reasons: Money, religion that has been retained in the Middle ages – Islam, the weapon industry and the power struggle of imperialistic superpowers.

The Cure: Preventing islamization, closing the borders, returning the immigrants to the country of their origin as soon as their request for asylum has been rejected or when an immigrant commits a crime.

8. As for now, Poland is not facing official migration crisis, but there are hundreds of thousands Ukrainian immigrants already coming to our country. What would you advise to Polish patriots and nationalists as the best way to keep that under control?

Maximize the border controls, forbid the practice of the Islamic faith, enforce the returns of the immigrants immediately.

9. According to the article by Lapin Kansa (The People of Lapland) you tell on your personal Facebook page you are a national socialist. Are you an active member of some national socialist movement?

– Yes, personally I associate with several national socialist movements that shall remain unnamed. I am not however an active member in none of them.

1. Viimeaikoina Eurooppalainen media on julkaissut reportaaseja ryhmästänne “Odinin soturit”, teidän partioidessanne Suomalaisten kaupunkien kaduilla pakolaiskriisin kiihtyessä. Voisitko kertoa meille enemmän ryhmästänne, sen poliittisesta ja ideologisesta pohjasta, sekä päämääristä?

– Olemme isäinmaallinen, maahanmuuttovastainen kerho. Päämääränämme on turvallinen elinympäristö tuleville sukupolville.

2. Kuinka kuvailisit tilannetta pakolaiskriisin osalta Kemissä ja Suomessa yleensä?

– Kaoottinen, turvattomuus nostaa päätään siviiliväestössä. Raiskaukset ja väkivaltatilastot ovat nousseet viimeisen kuuden kuukauden aikana kun pakolaisvirta on saavuttanut Suomen.

Näkökantamme on että hallitus on epäonnistunut täydellisesti maahanmuuttopolitiikassa ja maamme sisäisen turvallisuuden takaamisessa kansalle.

3. Mikä on Odinin sotureiden normaali tapa toimia kun partioitte kaduilla? Mitä teette ja millaisia tilanteita kohtaatte?

– Normaalisti partioimme pienissä ryhmissä ja kommunikoimme toisien ryhmien kanssa radiopuhelimilla. Kohteina ovat ennalta tiedossa olevat ongelma-alueet. Kyseiset alueet ovat joka kerta maahanmuuttajien majoitusten välittömässä läheisyydessä.

Ennaltaehkäisemme ongelmia partioimalla ja olemme valmiit käyttämään voimakeinoja tilanteissa joissa sitä vaaditaan.

4. Mitä reaktioita toimintanne on herättänyt Suomalaisissa, virkavallassa ja maahanmuuttajissa? Oletteko kohdanneet ongelmia lain tai viranomaisten kanssa?

– Paikalliset ovat sekä positiivisesti tukemassa toimintaamme kuin myös tietyt suvakki-piirit pyrkivät mustamaalaamaan toimintaamme.

Poliisi ei ole aiheuttanut ongelmia toimintaamme, välimme ovat neutraalit.

Maahanmuuttajien kanssa tilanne on ajoittain rauhallinen, ajoittain uhkaava. Näihin tilanteisiin olemme reagoineet tilanteeseen sopivalla tavalla.

5. Mitä Suomalaiset ihmiset todella ajattelevat maahanmuuttajista tai “pakolaisista” silloin kun poliittisesti korrekti media ei moderoi näitä ajatuksia?

– Suomessa tilanne on selvästi kahtia jakautunut; osa uskoo sensuroituun mediaan ja uskoo hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan sekä pakolaisvirran valehdeltuun motivaatioon (turvapaikka sodan takia) – kun taas osa tietää median sensuurista, hallituksen paskanjauhamisesta ja tietävät että 18-30 -vuotiaat parrakkaat „sotalapset” kuuluvat kotimaahansa puolustamaan kotejaan, eivät lomailemaan Eurooppaan.

6. Näetkö mitään mahdollisuutta että uudet tulijat jotka tänään saapuvat Suomeen tulevat integroitumaan tai edes sopeutumaan suomalaiseen kansakuntaan?

– Emme näe tälle realistista mahdollisuutta. Esimerkkejä voi hakea useista muista Euroopan maista, kuten länsinaapuristamme Ruotsista joka on täysin maahanmuuttajien hallussa.

7. Mitkä sinun mielestäsi ovat pakolaiskriisin taustalla olevat syyt ja mikä on paras tapa lopettaa kriisi?

– Syyt: Raha, keskiajalla oleva uskonto – islam, suurvaltojen aseteollisuus ja valtataistelu.

Lääke: Islamisaation estäminen, rajat kiinni, palautukset kotimaahan välittömästi kun turvapaikka-hakemus evätään tai maahanmuuttaja tekee rikoksen.

8. Tällä hetkellä pakolaiskriisi ei varsinaisesti kosketa Puolaa samoin kuin läntisiä ja pohjoisia Euroopan maita mutta satojatuhansia Ukrainalaisia maahanmuuttajia tulee Puolaan parhaillaan. Mikä on sinun neuvosi Puolalaisille patriooteille ja nationalisteille, kuinka pitää tilanne hallinnassa?

Rajavalvonta maksimiin, kieltäkää islaminuskon harjoittaminen, käännytykset ja palautukset turvapaikanhakijoille tehostetusti ja välittömästi.

9. Lapin Kansan artikkelin mukaan kerrot Facebookissa olevasi kansallissosialisti. Oletko aktiivisena jäsenenä jossakin kansallissosialistisessa liikkeessä?

– Kyllä, henkilökohtaisesti olen mukana useissa nimeltä mainitsemattomissa kansallissosialistisissa liikkeissä. En silti toimi yhdessäkään aktiivina.

 

Leave a Reply